De dubbele seksuele moraal: Over ‘Meisje Meisjes’ en ‘Macho Mannen’

Auteur: Peggy Emmerink, MSc.

Op het gebied van romantiek en seksualiteit zijn mannen en vrouwen dikwijls geneigd zich te gedragen naar bepaalde ongeschreven regels: in de Westerse wereld wordt van mannen verwacht dat zij wat meer seksueel actief zijn en van vrouwen dat zij seksueel terughoudender zijn. Dit patroon wordt ook wel de ‘dubbele seksuele moraal’ genoemd.

Uit veel onderzoek blijkt echter dat het in woord en gedrag onderschrijven van de dubbele seksuele moraal gerelateerd is aan negatieve effecten op de seksuele en mentale gezondheid. Hierbij kun je denken aan het vaker voorkomen van seksueel geweld en slecht seksueel beschermingsgedrag, maar ook aan een lagere seksuele en relationele tevredenheid. Het beeld van de dubbele seksuele moraal zien we in geromantiseerde vorm terug in de media, bijvoorbeeld in films en televisieseries. Vanuit een sociaal wetenschappelijk perspectief is er dan ook bezorgdheid dat toegenomen seksualisering van onder andere de media zou kunnen leiden tot meer ongelijkheid tussen jonge mannen en vrouwen en een versterking van die dubbele moraal.

De dubbele seksuele moraal in Nederland

In mijn onderzoek bekijk ik hoe jongeren in Nederland omgaan met de dubbele seksuele moraal. Dit is interessant omdat Nederland te boek staat als een land dat relatief liberaal over seksualiteit denkt. De eerste resultaten wijzen er dan ook op dat Nederlandse jongeren over het algemeen meer in gelijkheid geloven, dan in een dubbele moraal. Jongens houden wel iets vaker vast aan de dubbele seksuele moraal dan meisjes.

Er is echter ook een kleinere groep aan te wijzen die wél sterk gelooft in het traditionele beeld. De jongeren die sterk vasthouden aan de dubbele moraal geven aan vaker negatieve gevoelens te ervaren na de seks en hebben een slechter seksueel zelfbeeld. Deze jongens en meisjes zeggen ook vaker seks te hebben om redenen zoals ‘om conflict te vermijden’ of ‘om te voorkomen dat de ander boos of verdrietig wordt’. Uit deze bevindingen kunnen we dus concluderen dat het, ongeacht of je jongen of meisje bent, niet zo goed voor je is om sterk in een dubbele moraal te geloven.

Maar we zien ook verschillen tussen jongens die sterk in de dubbele moraal geloven versus meisjes die sterk in de dubbele moraal geloven. Sterk traditionele jongens zeggen vaker het gevoel hebben dat ze ‘recht hebben op seksueel plezier verstrekt door hun partner’, terwijl sterk traditionele meisjes dit niet zo ervaren. En terwijl traditionele jongens meer gevoelens van seksuele autonomie (het gevoel dat je zelf keuzes kunt maken en controle hebt over de situatie) ervaren, ondervinden traditionele meisjes juist minder gevoelens van seksuele autonomie. Het lijkt er dus op dat het voor zowel jongens als meisjes niet goed is om een sterk traditioneel patroon aan te hangen op het gebied van seksualiteit, maar dat het vooral negatieve gevolgen heeft voor meisjes.

Praktische en theoretische implicaties van het onderzoek

Wat moeten we nu praktisch met deze resultaten? Het lijkt er op dat er hier, ook in Nederland, nog veel te verbeteren valt. Er zou bijvoorbeeld een grotere rol toegekend kunnen worden aan voorlichting over respectvol met elkaar omgaan en niet alleen over de ‘praktische zaken’ van seksualiteit zoals condoomgebruik. Ook zou het goed zijn om jongeren te wijzen op de mogelijke invloed van stereotypen op hun gedachten en gedrag. Hopelijk kan dit zorgen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit zou vervolgens weer kunnen bijdragen aan de vermindering van seksueel geweld, het verbeteren van seksueel beschermingsgedrag en de kwaliteit van romantische en seksuele relaties.

Ook is er nog een rol voor onderzoek weggelegd. Hoewel er veel bekend is over de effecten van de dubbele seksuele moraal op seksuele gezondheid en welbevinden, is er nog niet zo veel onderzoek dat antwoord kan geven op de vraag hoe deze invloed plaatsvindt en hoe we hier wellicht iets tegen kunnen doen. In toekomstig onderzoek willen we daarom vooral gaan kijken hoe de dubbele seksuele moraal wordt vormgegeven in interacties tussen jongeren. Hierbij willen we zowel aandacht geven aan de rol die partners, maar ook de sociale omgeving en vrienden hierin kunnen spelen.


Peggy Emmerink is onderzoeker bij Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In haar promotieonderzoek bekijkt ze de effecten van verschillende ongeschreven (gedrags)regels die er voor jongens en meisjes in Nederland bestaan op het gebied van seksualiteit. Website: www.uu.nl/medewerkers/PMJEmmerink/0


---- Afbeelding afkomstig van www.groeimee.be -----