De relatie tussen muziek en seks bij jongeren
  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:4 mei 2015
  • Berichtcategorie:Gezondheid
  • Leestijd:4 minuten gelezen

Auteur: Gerina van der Sijs, MSc.

Voor mijn masterscriptie heb ik onderzocht in hoeverre muziek belangrijk is voor de seksuele identiteit van jongeren. Ik maakte daarvoor gebruik van een dataset die door de universiteit beschikbaar werd gesteld. Uit deze data heb ik de gegevens van 440 jongeren gebruikt. Zij beantwoordden vragen over hun muziekvoorkeur en over hun seksuele attituden.  Eerder onderzoek in de Verenigde Staten liet zien dat jongeren die veel naar dance luisterden, zich ‘losser’ gedragen. Ik wilde graag onderzoeken of dit ook in Nederland geldt en in hoeverre jongeren ook door andere genres beïnvloed worden.

Verschillen tussen genres

In mijn onderzoek heb ik gemeten welke muziekvoorkeur jongeren hadden, namelijk rock, hiphop, dance, de top 40 of klassieke muziek. De eerste drie zijn zogenoemde ‘afwijkende genres’, omdat zij vaak geassocieerd worden met een ‘losse’ leefstijl. De teksten in rap/hiphop zijn vaak vrouwonterend en het hebben van veel seks wordt in dergelijke muziek gezien als statusverhogend voor mannen. In mindere mate geldt dit ook voor rock. Het effect van dancemuziek is alleen in Amerika gevonden. Dance wordt daar gezien als afwijkend vanwege door de scene er omheen, waarbij vooral het drugsgebruik van invloed is. In Nederland echter is dance algemeen geaccepteerd en een mainstream muziekgenre, net zoals de top 40. Toch verwachtte ik, op basis van het eerdere onderzoek, dat jongeren die veel naar rock, hiphop of dance luisteren zich ‘losser’ gedragen en dat jongeren die veel naar klassieke muziek luisteren zich juist minder ‘los’ gedragen.   

Seksuele attituden en eerdere ervaring

Om het onderzoek en de resultaten goed te kunnen begrijpen, is het van belang te weten wat er precies bedoeld wordt met seksuele attituden; namelijk de houding die jongeren hebben tegenover seks. Dit is gemeten aan de hand van stellingen als ‘seks zonder relatie is oké’. Jongeren die aangeven dat seks zonder relatie ‘oké’ is, hebben een meer permissieve (soepel, open, meegaand) seksuele attitude dan jongeren die dit niet ‘oké’ vinden. Nu kunnen de seksuele attituden van jongeren ook door hun ‘rijpheid’ en eerdere ervaring worden beïnvloed. Daarom is ook pubertal timing – het moment waarop een adolescent in de puberteit komt en dit kan vroeg, gemiddeld of laat zijn – meegenomen in het onderzoek en hebben we gemeten of jongeren seksueel actief zijn.

Jongens meer beïnvloed dan meisjes

Het belangrijkste resultaat uit mijn onderzoek is dat voor zowel jongens als meisjes seksuele ervaring de grootste voorspeller is van permissieve seksuele attitude. Dit houdt in dat jongeren met meer seksuele ervaring vaker een permissieve seksuele attitude hebben. Het is opvallend dat puberal timing wel een effect heeft op de seksuele attitude van jongens (hoe later zij in de puberteit komen, hoe ‘losser’ hun gedrag), maar niet op die van meisjes. Hetzelfde geldt voor de muziekvoorkeur, maar alleen voor bepaalde genres: Jongens met een voorkeur voor hiphop hebben vaker een permissieve seksuele attitude, terwijl jongens met een voorkeur voor klassieke muziek juist minder vaak een permissieve seksuele attitude hebben.   Een uitgesproken voorkeur voor een van de overige genres (rock, top 40, dance) veroorzaakt noch voor jongens, noch voor meisjes ‘los’ gedrag.

Ouders hoeven zich geen zorgen te maken

Ouders die zich zorgen maken over de muzieksmaak van hun kind kunnen rustig ademhalen, muziekvoorkeur heeft slechts een klein effect op de permissieve seksuele attitude van jongeren. Er zullen wel altijd uitschieters zijn, waardoor het van belang blijft het gedrag van jongeren goed in de gaten te houden, maar dit geldt niet alleen voor muziekvoorkeur.

Wel is het van belang dat er meer aandacht wordt gegeven aan de seksuele attitude van jongeren met meer seksuele ervaring, omdat seksuele ervaring de grootste voorspeller blijkt te zijn van een permissieve seksuele attitude. Zo kan hier tijdens seksuele voorlichting op scholen meer bij stil worden gestaan. Het is belangrijk hier aandacht aan te besteden, omdat jongeren met een permissieve seksuele attitude vaker seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Seksueel risicogedrag brengt daarnaast gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals een vergrootte kans op een soa.


Gerina  voltooide in 2014 haar master Jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht. Onder begeleiding van professor Tom ter Bogt schreef zij haar scriptie over de relatie tussen muziek en seksuele attituden bij 13- tot 16-jarigen.


----Afbeelding afkomstig van: http://www.gezondheidenco.nl/kwart-van-jongeren-tussen-12-en-25-lijdt-aan-gehoorverlies/----