Wat beïnvloedt zoekgedrag naar een baan?
  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:25 november 2013
  • Berichtcategorie:Arbeidsmarkt
  • Leestijd:5 minuten gelezen

Auteur: Bibi Koch, MSc.

Jeugdwerkloosheid is een ernstig probleem voor werkloze jongeren. Jeugdwerkloosheid kan problemen met zich meebrengt voor het welzijn van de betreffende jongeren. Werklozen blijken over een lagere mentale en fysieke gezondheid te beschikken dan mensen met een baan. Ook blijkt dat de negatieve effecten van werkloosheid groter zijn voor jongeren dan voor volwassenen.1 Daarnaast is uit onderzoek naar voren gekomen dat hoe langer jongeren in de eerste drie jaar na afronding van het onderwijs werkloos waren, hoe groter de kans op werkloosheid is in de 15 jaar na afronding van het onderwijs.2 Werkloosheid lijkt dus niet alleen van invloed te zijn op het welzijn van de betreffende jongeren, maar ook op de toekomstige carrière.

Mogelijke verklaringen voor jeugdwerkloosheid zijn gebrek aan werkgelegenheid door de huidige economische crisis en concurrentie van volwassenen die over meer werkervaring beschikken dan jongeren.3 Dit zijn verklaringen die buiten jongeren om van invloed kunnen zijn bij het ontstaan en in stand houden van jeugdwerkloosheid. Een verklaring voor de werkloosheid kan echter ook gezocht worden bij de jongeren zelf. Een mogelijke oorzaak van dit probleem is zoekgedrag naar een baan. In dit onderzoek wordt onderzocht of zelfcontrole een positief verband heeft met zoekgedrag naar een baan, en of motivatie van invloed is op dit verband. 628 Laatstejaars studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Er is een vragenlijst afgenomen om de effecten van zelfcontrole en motivatie op zoekgedrag te meten, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen voorbereidend en actief zoekgedrag.

Zelfcontrole werd gedefinieerd als iemands capaciteit om de eigen innerlijke responsen te veranderen of negeren, evenals ongewenste gedragsneigingen te onderbreken en niet op deze neigingen te reageren.4 Motivatie werd gedefinieerd als een vaardigheid die gedrag, dat de overlevingskans en reproductie bevordert, initieert, stuurt en ondersteunt.5 In huidig onderzoek betreft het de motivatie voor het zoeken naar een baan. Zoekgedrag naar een baan wordt gedefinieerd als een onderdeel van een zelfregulatie proces. Het betreft doelgericht, wilskrachtig gedrag dat begint met identificatie van en toewijding aan het volgen van een doel (een baan). Het doel activeert vervolgens zoekgedrag om het doel te behalen.6 In het onderzoek is tevens onderzocht of motivatie een positief effect heeft op het verband tussen zelfcontrole en zoekgedrag.

Uit de resultaten is gebleken dat naarmate men over meer zelfcontrole beschikt, men meer voorbereidend zoekgedrag zal vertonen. De mate van zelfcontrole waarover men beschikt is echter geen voorspeller van de mate waarin men actief zoekgedrag vertoont. Ook motivatie heeft geen effect op het verband tussen zelfcontrole en actief zoekgedrag.     Uit de resultaten is verder gebleken dat hoe gemotiveerder iemand is, hoe kleiner de samenhang tussen zelfcontrole en voorbereidend zoekgedrag. In dit onderzoek verzwakt motivatie het verband tussen zelfcontrole en voorbereidend zoekgedrag. Indien mensen heel gemotiveerd zijn voor het zoeken naar een baan, dan maakt de mate van zelfcontrole niet uit voor de mate van voorbereidend zoekgedrag die ze vertonen. Indien mensen een lage motivatie hebben voor het zoeken naar een baan, dan is de mate van zelfcontrole wel bepalend voor de mate van voorbereidend zoekgedrag die ze vertonen.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat motivatie en zelfcontrole van invloed zijn op de mate van voorbereidend zoekgedrag die men vertoont. Motivatie blijkt daarnaast ook van invloed op de mate van actief zoekgedrag. Motivatie heeft een effect op het verband tussen zelfcontrole en voorbereidend zoekgedrag. Naarmate men over een hogere mate van zelfcontrole beschikt, vertoont men meer voorbereidend zoekgedrag en dit verband wordt zwakker naarmate men meer gemotiveerd is. Als men heel gemotiveerd is, lijkt de mate van zelfcontrole dus niet meer van belang. Na dit onderzoek kan de vraag uit de titel van deze scriptie als volgt beantwoord worden: zelfcontrole en motivatie blijken zoekgedrag naar een baan te kunnen beïnvloeden. Dit betekent dat men zelf invloed kan uitoefenen op de mate van voorbereidend zoekgedrag dat men vertoont door zichzelf te motiveren. Het is op basis van huidig onderzoek echter lastig te voorspellen of dit mogelijk ook de kans vergoot op het vinden van een baan. Enerzijds lijkt het aannemelijk dat een hoge mate van motivatie of zelfcontrole, dat leidt tot het vertonen van meer voorbereidend zoekgedrag, ook de kans op het krijgen van een baan verhoogt. Uit huidig onderzoek is echter ook gebleken dat zelfcontrole en motivatie geen invloed hebben op actief zoekgedrag en dat maakt het aannemelijk dat deze eigenschappen geen invloed hebben op de kans op het krijgen van een baan.

Bibi Koch studeerde in 2012 af als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Utrecht. Voor versvak schreef zij een korte samenvatting van haar scriptie. Zij werd bij haar scriptie begeleid door Pieter Baay.

 

Referentielijst

  1. McKee-Ryan, F. M., Song, Z., Wanberg, C. R., & Kinicki, A. J. (2005). Psychological and physical well-being during unemployment: A meta-analytic study. Journal of     Applied Psychology, 90, 53–76.
  2. Luijkx, R., & Wolbers, M.H.J. (2009). The effects of non-employment in early work- life on subsequent employment chances of individuals in the Netherlands. European Sociological Review, 25, 647-660.
  3. Wever, C. (2012). Jeugdwerkloosheid: the risk of losing a whole generation. Verkregen op 10 juni, 2012, via http://www.neth-er.eu/nieuws/jeugdwerkloosheid-risk-losing-whole-generation.
  4. Tangney, J., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271–324.
  5. Gazzaniga, M. S. & Heatherton, T. F. (2006). Psychological science (2nd ed.). New York: Norton & Company, Inc.
  6. Kanfer, R., Wanberg, C. R., & Kantrowitz, T. M. (2001). A personality-motivational analysis and meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 86, 837 – 855.